- Hoşgeldiniz

Başbakan Erdoğan bu felaket senaryosunun farkında mı?

Başbakan Erdoğan bu felaket senaryosunun farkında mı? sitemize 07 Nisan 2013 tarihinde eklenmiş ve 605 kişi tarafından ziyaret edilmiş.

Başbakan Erdoğan bu felaket senaryosunun farkında mı?

Dik­ka­ti­ni­zi çe­ki­yor­dur.

Ni­san yağ­mur­la­rı­nı bek­ler­ken, yan­daş araş­tır­ma ku­ru­luş­la­rın­dan an­ket­ler yağ­ma­ya baş­la­dı!

An­ket­le­rin tü­mü, san­ki bir mer­kez­de üre­ti­lip ser­vis edil­miş gi­bi şu me­sa­jı ve­ri­yor:
“Sü­re­ce des­tek­le bir­lik­te AK­P’­nin oy­la­rı da ar­tı­yor!”
Baş­ba­kan Er­do­ğan da bun­la­ra da­ya­na­rak “çö­züm sü­re­ci­”ne des­te­ğin, çığ gi­bi bü­yü­dü­ğü­nü söy­lü­yor.
Bu an­ket­ler­den bi­ri, il­ginç bir za­man­la­may­la, “A­kil İn­san­la­r”­ın Dol­ma­bah­çe­’de Baş­ba­ka­n’­ın hu­zu­run­da top­lan­dık­la­rı gün ya­yın­lan­dı!
O an­ke­te gö­re, son gün­ler­de AK­P’­nin oy­la­rı yüz­de 52.9‘a tır­man­mış du­rum­da!
Araş­tır­ma­yı ya­pan şir­ke­tin adı Kon­da!..
Sa­hi­bi Tar­han Er­dem ise 2009 se­çim­le­ri­ne bir­kaç gün ka­la ya­yın­la­dı­ğı an­ket­te, AKP le­hi­ne yüz­de 10’luk ya­nıl­gı­ya dü­şe­rek ta­ri­he geç­me­yi ba­şar­mış (!) bir “A­kil İn­san!”
Siz­ce de çok il­ginç ve çok etik (!) de­ğil mi?
* * *
Ma­dem sü­re­ce des­tek çığ gi­bi ar­tı­yor!
AK­P’­nin oy­la­rı fü­ze gi­bi yük­se­li­yor!
O hal­de “A­kil İn­san­la­r”­ın di­yar di­yar gez­me­si­ne ne­den ge­rek du­yu­lu­yor?
Son gün­ler­de her­ke­sin zih­nin­de ay­nı so­ru:
“A­kil İn­san­lar hal­ka ne an­la­ta­cak­?”
“Baş­ba­ka­nı­mız İm­ra­lı­’ya 12 ka­nal­lı te­le­viz­yon gön­der­di. Ay­rı­ca Sa­yın (!) Öca­la­n’­ın haf­ta­da 3 gün ve birer sa­at olan jim­nas­tik sü­re­si­ni, 6 gü­ne çı­kar­dı. Sa­yın (!) Öca­lan da bu in­sa­ni yak­la­şım kar­şı­sın­da bir jest yap­ma ih­ti­ya­cı­nı duy­du ve sü­re­ci baş­lat­tı!” mı di­ye­cek­ler?
Ana­do­lu hal­kı­na bu ma­sa­lı mı söy­le­ye­cek­ler?
Oy­sa se­nar­yo bel­li!
Öca­la­n’­ın Nev­ru­z’­da açık­la­dı­ğı “A­na­do­lu ile Me­zo­po­tam­ya­’yı Türk-Kürt Fe­de­ral Dev­le­ti ça­tı­sı al­tın­da birleş­tir­me pro­je­si­”dir!
Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­la “A­po­” ara­sın­da mu­ta­ba­kat sağ­lan­mış­tır!
* * *
Bu­na gö­re fe­de­re dev­le­tin ayak­la­rı Tür­ki­ye, Irak ve Su­ri­ye Kürt­le­rin­den olu­şa­cak.
Coğ­ra­fi ola­rak da Tür­ki­ye­’nin Gü­ney­do­ğu­su­nu, Mu­sul ve Ker­kü­k’­le bir­lik­te Ku­zey Irak Böl­ge­sel Kürt yöne­ti­mi top­rak­la­rı­nı ve Ku­zey Su­ri­ye Kürt böl­ge­si­ni kap­sa­ya­cak.
Bu bir­leş­me Tür­ki­ye’nin ön­cü­lü­ğün­de sağ­la­na­cak.
An­cak bu he­def, Tür­ki­ye­’yi ağır be­del­ler öde­me­ye zor­la­ya­cak!
Zi­ra, Irak Baş­ba­ka­nı Ma­li­ki, Mu­sul ve Ker­kü­k’­ün Arap top­ra­ğı ol­du­ğu­nu ile­ri sü­rü­yor ve Bar­za­ni­’nin bu böl­ge­ye an­cak sa­vaş­la ege­men ola­bi­le­ce­ği­ni vur­gu­lu­yor.
Di­ğer bir de­yiş­le Er­do­ğan-Öca­lan or­tak pro­je­si­nin uy­gu­lan­ma­sı, Or­ta­do­ğu­’nun ye­ni­den di­zayn edilmesi an­la­mı­na ge­li­yor.
Bu­nun ger­çek­leş­me­si için ise Tür­ki­ye­’nin hem Ira­k’­la, hem de Su­ri­ye ile sa­va­şı gö­ze al­ma­sı ge­re­ki­yor.
Di­ğer ta­raf­tan Tür­ki­ye’nin li­der­li­ğin­de­ki böy­le bir ya­pı­lan­ma­nın, İran Kürt­le­ri­ne de ca­zip ge­le­ce­ği ve İran’­ı müt­hiş ra­hat­sız ede­ce­ği öne sü­rü­lü­yor. Böy­le­ce Tah­ra­n”­ın ken­di­ni Tür­ki­ye ile is­mi ko­nul­ma­mış bir sa­vaş için­de gö­re­ce­ği id­di­a edi­li­yor.
Şük­rü Elek­dağ gi­bi bil­ge ve ba­ğım­sız dış po­li­ti­ka uz­man­la­rı, bu pro­je­nin ger­çek­leş­me­si ha­lin­de kurulacak Türk-Kürt fe­de­ras­yo­nu­nun ya­şa­ma şan­sı­nın ol­ma­dı­ğı gö­rü­şün­de­ler.
Zi­ra fe­de­ras­yo­nun ikin­ci ka­na­dı­nı oluş­tu­ran Kürt­ler, ha­mi­le­ri AB­D’­ye bi­at et­miş du­rum­da­lar. Bu ne­den­le onun ve yan­da­şı İs­ra­il’­in po­li­ti­ka­la­rı­nı ka­yıt­sız şart­sız onay­la­ma­ya ha­zır­lar.
Er­do­ğan-Öca­lan iki­li­si ta­ra­fın­dan lan­se edi­len bu pro­je­nin pa­ten­ti­nin ABD ve İs­ra­il’­e ait ol­du­ğu­nu da artık ne­re­dey­se ha­va­da uçan kuş­lar bi­le bi­li­yor!
* * *
Pe­ki so­nuç­ta ne ola­cak?
Fe­de­ral dev­le­tin Türk ve Kürt ka­nat­la­rı­nın çı­kar­la­rı sü­rek­li ça­tış­ma ha­lin­de ola­ca­ğın­dan, Kürt­ler ayrılacak­lar ve ABD ile İs­ra­il çı­kar­la­rı­nın Or­ta­do­ğu­’da­ki bek­çi­si ro­lü­nü, ba­ğım­sız bir dev­let ola­rak üstlene­cek­ler.
Sev­gi­li okur­la­rım,
Şük­rü Elek­dağ gi­bi bil­ge­le­re ku­lak ve­re­lim ve ar­tık şu ger­çe­ği net ola­rak gö­re­lim;
“A­po­’nun Nev­ru­z’­da di­le ge­tir­di­ği Ana­do­lu-Me­zo­po­tam­ya pro­je­si, ger­çek­te, Ba­ğım­sız Bü­yük Kürdistan’ı, Tür­ki­ye­’ye kur­durt­ma ve bu bağ­lam­da Gü­ney­do­ğu­’yu Tür­ki­ye­’den ko­part­ma pro­je­si­dir.
Baş­ba­kan Er­do­ğan, ABD ta­ra­fın­dan övü­len ve des­tek­le­nen bu pro­je­nin, Tür­ki­ye­’yi böl­ge ül­ke­le­riy­le kan­lı bı­çak­lı ha­le ge­ti­re­cek ve ni­ha­ye­tin­de Tür­ki­ye­’nin bö­lün­me­siy­le so­nuç­la­na­cak bir fe­la­ket senaryosu ol­du­ğu­nun ma­ale­sef far­kın­da de­ğil­dir!
Söz­de akil adam­la­rın gö­re­vi de Türk hal­kı­nı bu fe­la­ket se­nar­yo­su­na ra­zı et­mek­tir.

ugur-dundar

 

Uğur Dündar/Sözcü

Sitemizdeki Benzer İçerikler

Yorumlar

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz